J.Lo

Can Ch. Sharona Kandansk Legend

Pedigree

 

 

 

                                                               Can Ch. Subria the Candy Man

                                              Can Ch. Subria Spinnaker

                                                                       Am Ch. Daktari Apogee Subria

                Can Ch Kasaland Born to Win

                                                               Can CH. Charsan’s G’Day Kasalland

                                      Kasaland High Born

                                                              Kasaland Tamara Karsavina

 

Can Ch. Sharona Kandansk Legend (J.Lo)

 

                                                              Am. Ch. Kiyara Legends of the Fall

                                              Kasalland A Legend in Time

                                                                      Kasalland Tickle My Fancy

                         Can Ch. Maydance Makin Legends

                                                                      Can CH. Verotette’s Bi-Coastal

                                              Can Ch. Maydance La Bella Sophia

                                                                      Can Ch. Kasalland Evening Belle